Letölthető dokumentumok | Lapozható katalógus | Térkép | ÁSZF | GDPR
Főoldal | Magunkról | Lista | Kereső | Hírlevél | Kapcsolat | Vélemények | Galéria  
 


Általános Szerződési FeltételekÉrvényes a POLY-VER Utazási Iroda által szervezett valamennyi belföldi utazásra, amely létrejön a POLY-VER Turisztikai és Oktatási Betéti Társaság (POLY-VER Utazási Iroda), székhely: és levelezési cím: 1106 Bp. Fehér út 1. VI./613, cégjegyzékszám: 01-06-785218, számlavezető bank: OTP Bank Rt, szla.sz.: 11714006-20399742, nyilvántartási szám: U-001272, adószám: 28409553-2-42, tel, fax: 06-l/264-5744 e-mail:vermes@polyver.hu, képviselő Vermes Zoltán, mint Utazásszervező - a továbbiakban: POLY-VER Bt között az alábbi feltételekkel:

1. A POLY-VER Bt minden általa szervezett utazásról részletes utazási tájékoztatót (továbbiakban: katalógus) tesz közzé, amely tartalmazza az egyes szolgáltatások leírását, mennyiségét, minőségét és egyéb fontos információkat. Megrendelésre szervezett utazások esetében mindezeket a POLY-VER Bt írásos visszaigazolása, illetve a jelen szerződés egyediesített melléklete tartalmazza.

2. A katalógushoz tartozó fontos tudnivalókban rögzített információk és minden a POLY-VER Bt részéről átadott faxon, vagy e-mail üzenetben megküldött tájékoztatás, katalógus, egyedi katalógus, programismertetés, a jelen ÁSZF vagy az egyedi szerződési feltételek elidegeníthetetlen részét képezik.

3. Az Utas kijelenti, hogy a POLY-VER Bt utazási szerződésében, katalógusában, bármely más, e szerződéshez csatolt mellékletben foglalt és számára átadott utazási feltételeket megismerte, azokat a szerződés aláírásával elfogadja. Ha az utas nem személyesen jár el (jelentkezés, előleg befizetés, stb.), megbízottja, illetve törvényes képviselője jogosult helyette és nevében eljárni. Amennyiben az eljáró személy a POLY-VER Bt felé igazolja, hogy közte és a megbízó között szabályszerű - teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt meghatalmazás jött létre, úgy a szerződés alanyává a megbízó (Utas) válik. Amennyiben az eljáró személy ilyen igazolást nem mutat be, úgy minden, a szerződésből származó kötelezettség őt terheli. Az esetleges jogosulatlan megbízás ügyviteléből, eljárásából fakadó, a POLY-VER Bt-t ért, illetve annak oldalán felmerülő károkért és költségekért az eljáró személy teljes anyagi felelősséggel tartozik. Ha nem az Utas, hanem javára 3. személy foglalja le az utat, a POLY-VER Bt nem köteles vizsgálni, hogy a 3. személy jogszerűen képviseli-e az Utast.
Megrendelő (Utas) az általa okozott esetleges károkért felelősséggel tartozik és a tényleges kárt a szállásadónak a helyszínen köteles megtéríteni.
A Megrendelő köteles felhívni a csoport tagjainak figyelmét a közlekedési szabályok betartására, mert a testi épségükért a kísérő pedagógusok felelősek. Érdemes és a 2011. évi CXC. Törvény (Köznevelési Törvény) 35.pontja 62.§ g. és a Munka Törvénykönyve alapján kötelező is baleset- és tűzvédelmi oktatásban részesíteni a csoport résztvevőit és erről aláírási ívet kell készíteni, hogy ezen részt vettek és megértették azt.

4. Az utazási szerződés az Utas és a POLY-VER Bt között az idevágó jogszabályok szerint a jelentkezés nyilvántartásba vételével és az utazási szerződés visszaküldésével, jogi személy esetében az utazás írásos megrendelése átadásával jön létre. Ha a jelentkezést a POLY-VER Bt helyhiány vagy bármely más okból csak feltételesen fogadta el, a jelentkezési lapon ennek tényét feltünteti, akkor az utazási szerződés csak akkor jön létre, ha a POLY-VER Bt az utast a jelentkezés elfogadásáról ezt követően írásban értesíti. Az Utas tudomásul veszi, hogy jelen szerződés csak abban az esetben jogosítja fel a megrendelt szolgáltatás igénybevételére, ha a részvételi díj a POLY-VER Bt számlájára hiánytalanul és igazolható módon beérkezett. Ennek hiányában (bármilyen okból következett is be) a szolgáltatás biztosítását a POLY-VER Bt megtagadhatja, és ez esetben a POLY-VER Bt-t felelősség nem terheli.

5. A POLY-VER Bt a katalógusban közzétett programok megváltoztatásának, valamint a szállások azonos kategórián belüli megváltoztatásának jogát fenntartja. A változásokról köteles az Utast írásban haladéktalanul értesíteni, és amennyiben az Utas a változást írásban elfogadja, az a szerződés részévé válik. Amennyiben az Utas az értesítő levél kézhez vételétől számított 3 munkanapon belül arra nem válaszol, a POLY-VER Bt jogosult az esetleges késedelemből származó költségeinek csökkentése érdekében intézkedni. Az POLY-VER Bt ezen magatartása következtében az Utast ért esetleges kárért nem felelős. Az Utasnak jogában áll a változást nem elfogadni, abban az esetben az ÁSZF 25. pontjában leírt kártalanítási mód lép életbe.

6. Az Utas a jelen szerződés elfogadásával előleget fizet az egyediesített szerződés által megállapított időpontban és összegben. A hátralék megfizetése az utazás megkezdése előtt 35 nappal külön értesítés nélkül esedékes, melynek pontos napját az egyediesített szerződés szintén tartalmazza. A részvételi jegy a teljes összeg befizetését követően kerül átadásra. Az utazási szolgáltatások csak a részvételi díj és az egyéb költségek teljes összegének befizetésével vehetők igénybe.

7. A fizetési határidők be nem tartása esetén a POLY-VER Bt az utazási szerződést jogosult megszűntnek tekinteni, s a férőhelyet más Utasnak értékesíteni vagy a megrendelt szolgáltatásokat kötbérfizetés elkerülése végett haladéktalanul lemondani. Az Utas ez esetben köteles a POLY-VER Bt-nek a 12. pontban közölt költségeit az ott szabályozott módon és mértékben, az utazás lemondására vonatkozó előírások figyelembe vételével megtéríteni.

8. A részvételi díj az utazási katalógusban meghirdetett szolgáltatások árát (csomagár: tartalmazza a szállást, étkezést), csoportonként 3.900,- Ft utazásszervezési díjat és az ÁFA-t tartalmazza. A részvételi díj utazási, illetve tartózkodási, valamint útlemondási biztosítást nem tartalmaz. A katalógusban szereplő árak 14 éven aluli gyermekekre vonatkoznak. 14 évesnél idősebb gyermekek és felnőttek esetében az ár a gyermekek számára megállapított összeg 130 %-a. Minden 20. gyermek után 1 felnőtt ellátását ingyenesen, további l felnőtt ellátását a gyermekek számára megállapított áron biztosítja. Részletesen a kedvezmények a szállások leírásánál olvashatók.

9. A katalógusban szereplő erdei iskolai programok fakultatív szolgáltatások (oktatás), ezek költségeit a részvételi díj nem tartalmazza, azokat a helyszínen készpénzben, számla ellenében kell megfizetni.

10. Megrendelő (Utas) az általa okozott esetleges károkért felelősséggel tartozik és a tényleges kárt a szállásadónak a helyszínen köteles megtéríteni.

A Megrendelő köteles felhívni a csoport tagjainak figyelmét a közlekedési szabályok betartására, mert a testi épségükért Önök felelősek. Érdemes és a 2011. évi CXC. Törvény (Köznevelési Törvény) 35.pontja 62.§ g. és a Munka Törvénykönyve alapján kötelező is baleset- és tűzvédelmi oktatásban részesíteni a csoport résztvevőit és erről aláírás ívet kell készíteni, hogy ezen részt vettek és megértették azt.

11. Az idegenforgalmi adó a mindenkori hatályos törvény előírásai szerint a helyszínen fizetendő.

12. A POLY-VER Bt legkésőbb az utazás megkezdése előtt 15 nappal írásban tett nyilatkozattal elállhat a szerződéstől, ha az utazást a szerződéskötéskor előre nem látható - az emberi életet és egészséget, illetve a vagyonbiztonságot veszélyeztető - külső körülmény veszélyezteti. Ha az iroda ezen okok miatt áll el a szerződéstől, akkor az Utas választása szerint vagy visszafizeti a teljes befizetett díjat és a díj után évi 20 % mértékű kamatot, vagy az eredetivel lehetőség szerint azonos értékű helyettesítő szolgáltatást ajánl fel. Ha a helyettesítő szolgáltatás magasabb értékű, a díjkülönbözet az Utast terheli, ha alacsonyabb, a különbözetet a POLY-VER Bt visszatéríti.

13. Hatósági árváltozás, fuvardíj, valamint a valutaárfolyam megváltozása miatt a POLY-VER Bt legkésőbb az utazás megkezdése előtt 15 nappal a részvételi díjat felemelheti, melyről az Utast írásban értesíti. Ha a részvételi díj emelése meghaladja a 10%-ot, akkor az Utas a szerződéstől 3 munkanapon belül írásbeli nyilatkozattételével költségmentesen elállhat.

14. A megrendelt szolgáltatások az igénybevételt megelőző 35 nappal mondhatók le kártalanítási kötelezettség nélkül. Az igénybevételt megelőző 34. és 15. nap közötti lemondás esetén a kártalanítási kötelezettség a részvételi díj (étkezéssel együtt) 50%-a. Az igénybevételt megelőző 14. és 8. nap közötti lemondás esetén a kártalanítási kötelezettség a részvételi díj (étkezéssel együtt) 75 %-a. 7 napon belüli lemondás esetén a kártalanítási kötelezettség a teljes részvételi díjjal megegyező összeg (étkezéssel együtt). A megrendelések lemondása, illetve módosítása csak írásban fogadható el, amelyet a felek levél, fax, e-mail formában fogadnak el.

15. A POLY-VER Bt az utazás előtt megmaradt helyeit esetenként kedvezményes értékesítheti. Ebben az esetben a korábban teljes árat fizető Utasoknak visszatérítés nem jár. Az értékesítés folyamán, időközben meghirdetett kedvezmények a korábban jelentkezett és felvett Utasok részére nem biztosíthatóak.

16. Az utazási szerződés hibás teljesítése esetén az Utas köteles kifogását a helyszínen haladéktalanul bejelenteni, és rendezésére intézkedést kérni. Amennyiben ez a helyszínen nem lehetséges, a 06-20/9610-922-es, vagy a 06-1/264-5744-es telefonszámon tehet bejelentést a szervező képviselőjénél, aki minden munkanap 9-16 óra között érhető el. A közlés késedelméből eredő kárért a felelősség az Utast terheli. A POLY-VER Bt helyszíni szolgáltatója az Utas bejelentését köteles jegyzőkönyvezni és a panasz elismerése, rendezésének módja, illetve elutasítása kérdésében írásban nyilatkozni. A jegyzőkönyv egy példányát az Utasnak át kell adni.

17. Az Utas a nem szerződésszerű (hibás, hiányos) teljesítésből származó igényeit a hazaérkezését követően haladéktalanul, de legkésőbb 3 munkanapon belül köteles írásban jegyzőkönyv, levél, fax agy e-mail formájában bejelenteni. A késedelmes bejelentésből származó kárért az Utas felelős. A POLY-VER Bt köteles a kárigényt 30 napon belül kivizsgálni, és az Utast írásban értesíteni.

18. Az POLY-VER Bt felel az utazási szerződés nem teljesítéséért vagy a hibás teljesítésből eredő károkért, kivéve, ha a nem teljesítés sem az ő, sem az általa igénybevett közreműködő magatartására nem vezethető vissza.

19. A POLY-VER Bt köteles a tőle elvárható, maximális segítséget nyújtani az Utasnak abban az esetben is, ha az utazási szerződés hibás teljesítése olyan harmadik személy magatartására vezethető vissza, aki az utazási szerződésben vállalt szolgáltatások teljesítésével nincs kapcsolatban, és a hibát az POLY-VER Bt kellő gondossággal sem láthatta előre, illetve azt nem volt képes elhárítani, vagy vis maior esete következett be.

20. Ha a szerződéstől eltérő teljesítés az Utasnak felróható okból következik be, az Utas kártérítési igényt nem érvényesíthet. A POLY-VER Bt nem köteles a részvételi díjat leszállítani, ha az Utas valamely szolgáltatást saját elhatározásából, vagy érdekkörében fölmerült okból nem vesz igénybe, illetve utazását korábban megszakítja.

21. Az utazás során az Utas által 3. személynek okozott kárért az Utas közvetlenül tartozik felelősséggel.

22. Az Utasnak a szállásadók nyitvatartási rendjét kell figyelembe vennie, amelyről minden esetben a részvételi jegyen (voucher) kap tájékoztatást, A megadott időpont előtti érkezés esetén szálláshelyét csak 14 óra után tudja elfoglalni. Az elutazás napján a szállás szobáit 10 óráig köteles átadni. Az Utas késése esetén az irodát kártérítési kötelezettség nem terheli.

23. A résztvevő megbetegedése esetén a következő szabályok érvényesek: kórházi ellátás igazolása esetén a teljes befizetett részvételi díjat visszatérítjük. Megbetegedés orvosi igazolása estén a befizetett részvételi díj előleggel csökkentett részét térítjük vissza.

24. A POLY-VER Bt a számára előírt vagyoni biztosítékot a UNIQA Biztosító Zrt által kötött felelősségbiztosítás útján teljesítette.

25. Amennyiben az POLY-VER Bt a szállást, vagy más az Utas által megrendelt szolgáltatást nem tudja biztosítani, köteles azonos áron, időben és színvonalon más szálláshelyet vagy helyettesítő szolgáltatást felajánlani, illetve biztosítani, vagy az Utas tényleges kárát megtéríti. Az Utasnak indokolt esetben jogában áll a felajánlott szolgáltatást visszautasítani, ez esetben az POLY-VER Bt köteles a befizetett szolgáltatás ellenértékét haladéktalanul visszafizetni annak évi 20 %-os kamattal növelt összegével együtt és a meghiúsulás következtében őt ért kárt megtéríteni.

26. Viták rendezése, bírósági kikötés: A szerződő felek a jelen szerződésből eredő esetleges vitáikat megkísérlik egyeztetéssel rendezni. Bírósági eljárás esetében, hatáskörtől függően alávetik magukat a Budai Központi Kerületi Bíróság, illetve a Fővárosi Bíróság kizárólagos illetékességének.

27. Az POLY-VER Bt legkésőbb az utazás megkezdése előtt 15 nappal írásban tett nyilatkozattal elállhat az utazási szerződéstől. Ha az POLY-VER Bt nem az Utas érdekkörében felmerült okból állt el az utazási szerződéstől,
a) az Utas az eredetivel azonos vagy magasabb értékű helyettesítő szolgáltatásra tarthat igényt, ha ennek nyújtására az POLY-VER Bt-nek lehetősége van,
b) ha a POLY-VER Bt a helyettesítő szolgáltatás nyújtására nem képes, vagy az Utas a felkínált szolgáltatást nem fogadja el, az Utas követelheti a teljes befizetett részvételi díj azonnali visszafizetését és a díj után évi 20 % mértékű

Ha a helyettesítő szolgáltatás az eredetinél alacsonyabb értékű, az POLY-VER Bt köteles a díjkülönbözetet az Utasnak megtéríteni, kivéve, ha
a) az emberi életet és egészséget, illetve a vagyonbiztonságot veszélyeztető külső körülmény merül föl, amely a szerződés megkötésekor nem volt előre látható és az adott helyzetben elvárható gondossággal nem volt elhárítható, vagy
b) a jelentkezők létszáma a meghirdetett legalacsonyabb létszámot nem éri el.

28. Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben az Utazási és utazást közvetítő szerződésekről rendelkező 281/2008 (XI.28.) Korm. rendelet előírásait kell alkalmazni. A Kormányrendelet nyitvatartási időben (h-p: 9-16 óra) irodánkban is megtekinthető.

29. Jelen szerződést az POLY-VER Bt aláírásától számított 3 munkanapon belül az Utasnak (Megrendelő) meg kell küldeni, a szerződés csak az Utas aláírása után lesz érvényes.

30. A Megrendelő (Utas) számlabontási igényét a befizetéssel egyidejűleg közölheti írásban. Utólagos kérelmeket az POLY-VER Bt-nek nem áll módjában elfogadni.

A szerződő Felek a jelen szerződésben foglaltakat megértették és azt, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, helybenhagyólag aláírják.

Budapest, 2014-2015.

POLY-VER Bt

Megrendelő (Utas)


© POLY-VER Utazási Iroda és Ügynökség